شرکت رایگان
جوایز پول واقعی
1 اکراین اکراین 4257583
2 قزاقستان قزاقستان 4255530
3 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4258071
4 استرالیا استرالیا 5000324
5 چین چین 5000590
6 چین چین 5000107
7 اندونزی اندونزی 4257837
8 مصر مصر 4257424
9 هند هند 5002031
10 اکراین اکراین 5002451
11 مصر مصر 4255543
12 چین چین 5000556
13 قزاقستان قزاقستان 4254305
14 چین چین 4258192
15 ارمنستان ارمنستان 4256519
16 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4257465
17 بلاروس بلاروس 5000662
18 موریس موریس 4258228
19 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4256340
20 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4257963
21 برزیل برزیل 4257565
22 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4256535
23 ویتنام ویتنام 4257911
24 چین چین 4258116
25 اکراین اکراین 4257969
26 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4257618
27 اکراین اکراین 5000214
28 استرالیا استرالیا 4255440
29 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4257569
30 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4257667
31 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4257542
32 جمهوری مولداوی جمهوری مولداوی 4257756
33 الجزایر الجزایر 4258267
34 چین چین 4258233
35 ارمنستان ارمنستان 4257473
36 اندونزی اندونزی 4256459
37 قزاقستان قزاقستان 4255065
38 چین چین 4257751
39 مصر مصر 5000095
40 هند هند 4256697
41 اندونزی اندونزی 5000711
42 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4256753
43 جمهوری عربی سوریه جمهوری عربی سوریه 4257067
44 آذربایجان آذربایجان 4255403
45 مالزی مالزی 5000812
46 جمهوری عربی سوریه جمهوری عربی سوریه 4257731
47 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4254780
47 اکراین اکراین 4255643
47 ویتنام ویتنام 4256121
47 ایتالیا ایتالیا 4257002
47 کنیا کنیا 4257586
47 جمهوری مولداوی جمهوری مولداوی 4257924
47 اکراین اکراین 5000491
47 سریلانکا سریلانکا 4254781
47 اکراین اکراین 4255645
47 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4256122
47 کنیا کنیا 4257587
47 کنیا کنیا 4257925
47 ویتنام ویتنام 5000501
47 سریلانکا سریلانکا 4254787