شرکت رایگان
جوایز پول واقعی
1 اکراین اکراین 4257583
2 قزاقستان قزاقستان 4255530
3 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4258071
4 استرالیا استرالیا 5000324
5 چین چین 5000590
6 چین چین 5000107
7 اندونزی اندونزی 4257837
8 مصر مصر 4257424
9 هند هند 5002031
10 اکراین اکراین 5002451