شرکت رایگان
جوایز پول واقعی

نتایج 3

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3970150 $1000
2 ازبکستان ازبکستان 3972415 $700
3 اکراین اکراین 3975852 $500
4 اکراین اکراین 3973465 $200
5 سریلانکا سریلانکا 3971157 $100
6 چین چین 3973835 $100
7 سریلانکا سریلانکا 3973612 $100
8 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3975009 $100
9 چین چین 3969168 $100
10 پاکستان پاکستان 3977044 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

13 بلغارستان بلغارستان 3973173 $50
18 سریلانکا سریلانکا 3969983 $50
26 چین چین 3978740 $50
33 چین چین 3970586 $50
45 اکراین اکراین 3971873 $50
60 چین چین 3978749 $50
69 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3970403 $50
74 چین چین 3977680 $50
87 سریلانکا سریلانکا 3971042 $50
93 سریلانکا سریلانکا 3973611 $50

اکانت های مردود:

3973882 - Contest rules violation.

3974342, 3978761 - Contest rules violation.

3970530, 3970456, 3970538, 3970531, 3970532 - Contest rules violation.

نتایج 2

1 اکراین اکراین 3963595 $1000
2 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3963971 $700
3 مصر مصر 3964453 $500
4 اکراین اکراین 3962731 $200
5 ویتنام ویتنام 3961035 $100
6 بلاروس بلاروس 3964721 $100
7 سریلانکا سریلانکا 3959551 $100
8 اکراین اکراین 3962279 $100
9 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3957555 $100
10 اکراین اکراین 3962041 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

15 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3964044 $50
26 چین چین 3958949 $50
32 مصر مصر 3963232 $50
46 چین چین 3961873 $50
56 چین چین 3959807 $50
63 اکراین اکراین 3959373 $50
79 بلغارستان بلغارستان 3963829 $50
85 چین چین 3964762 $50
90 چین چین 3964770 $50
99 قرقزیستان قرقزیستان 3963785 $50

اکانت های مردود:

3962587 - Contest rules violation.

نتایج 1

1 چین چین 3951073 $1000
2 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3951229 $700
3 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3944538 $500
4 اکراین اکراین 3951256 $200
5 بلاروس بلاروس 3950972 $100
6 چین چین 3948174 $100
7 چین چین 3949012 $100
8 اکراین اکراین 3950697 $100
9 سریلانکا سریلانکا 3942489 $100
10 چین چین 3948049 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

11 چین چین 3949010 $50
18 چین چین 3949018 $50
25 چین چین 3949014 $50
45 ویتنام ویتنام 3951064 $50
50 سریلانکا سریلانکا 3947671 $50
57 مصر مصر 3950117 $50
66 چین چین 3953867 $50
73 مصر مصر 3950085 $50
82 مصر مصر 3950124 $50
91 سریلانکا سریلانکا 3942980 $50

نتایج 12

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3935599 $1000
2 چین چین 3933921 $700
3 چین چین 3935966 $500
4 سریلانکا سریلانکا 3931760 $200
5 اسپانیا اسپانیا 3936145 $100
6 اکراین اکراین 3936624 $100
7 چین چین 3938870 $100
8 شیلی شیلی 3935654 $100
9 ویتنام ویتنام 3931049 $100
10 چین چین 3936095 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

12 چین چین 3934427 $50
20 چین چین 3931490 $50
28 تایوان تایوان 3934893 $50
34 چین چین 3934433 $50
40 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3935284 $50
57 چین چین 3938180 $50
65 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3936421 $50
72 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3937429 $50
77 چین چین 3939696 $50
83 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3930984 $50

اکانت های مردود:

3935555 - Contest rules violation.

3931618 - Contest rules violation.

3935544 - Contest rules violation.

3936222 - Contest rules violation.

3935068 - Contest rules violation.

نتایج 11

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3919987 $1000
2 چین چین 3921157 $700
3 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3927529 $500
4 اکراین اکراین 3926013 $200
5 چین چین 3925069 $100
6 چین چین 3922849 $100
7 چین چین 3923311 $100
8 چین چین 3923295 $100
9 سریلانکا سریلانکا 3925410 $100
10 ویتنام ویتنام 3923003 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

16 هند هند 3926795 $50
23 مالزی مالزی 3924269 $50
53 چین چین 3923048 $50
56 سریلانکا سریلانکا 3927120 $50
64 سریلانکا سریلانکا 3927351 $50
72 سریلانکا سریلانکا 3925837 $50
80 چین چین 3924191 $50
91 چین چین 3924995 $50
93 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3923438 $50
96 چین چین 3924115 $50

اکانت های مردود:

3922684, 3921252 - Contest rules violation.

3927261 - Contest rules violation.

3924189, 3924192, 3924193 - Contest rules violation.

3927465, 3925883 - Contest rules violation.

نتایج 10

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3909580 $1000
2 اکراین اکراین 3907738 $700
3 چین چین 3903526 $500
4 چین چین 3907971 $200
5 اکراین اکراین 3909733 $100
6 جمهوری مولداوی جمهوری مولداوی 3907202 $100
7 سریلانکا سریلانکا 3905218 $100
8 ویتنام ویتنام 3905726 $100
9 اکراین اکراین 3907222 $100
10 چین چین 3907963 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

27 چین چین 3906963 $50
29 اکراین اکراین 3908999 $50
35 سریلانکا سریلانکا 3903884 $50
43 چین چین 3904972 $50
50 چین چین 3910091 $50
65 سریلانکا سریلانکا 3904613 $50
78 اسپانیا اسپانیا 3907276 $50
84 مصر مصر 3905474 $50
89 اکراین اکراین 3907439 $50
97 چین چین 3902506 $50

اکانت های مردود:

3906716 - Contest rules violation.

3906762 - Contest rules violation.

3903500 - Contest rules violation.

3906674 - Contest rules violation.

3907375 - Contest rules violation.

3904091 - Contest rules violation.

3903274 - Contest rules violation.

3905373 - Contest rules violation.

3903428 - Contest rules violation.

3904531 - Contest rules violation.

3905309 - Contest rules violation.

3904586 - Contest rules violation.

3904105 - Contest rules violation.

3907127 - Contest rules violation.

3907029, 3902374 - Contest rules violation.

نتایج 9

1 سریلانکا سریلانکا 3892235 $1000
2 اکراین اکراین 3897961 $700
3 چین چین 3897574 $500
4 چین چین 3896041 $200
5 چین چین 3897601 $100
6 چین چین 3900737 $100
7 سریلانکا سریلانکا 3893515 $100
8 چین چین 3896426 $100
9 چین چین 3897111 $100
10 اکراین اکراین 3896671 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

24 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3897085 $50
33 چین چین 3893371 $50
39 سریلانکا سریلانکا 3893782 $50
50 چین چین 3898156 $50
58 چین چین 3895744 $50
63 اندونزی اندونزی 3898286 $50
70 بلغارستان بلغارستان 3894838 $50
77 چین چین 3893863 $50
91 چین چین 3897155 $50
98 اکراین اکراین 3894166 $50

اکانت های مردود:

3897072 - Contest rules violation.

3899280 - Contest rules violation.

3897558 - Contest rules violation.

3895448 - Contest rules violation.

3896415 - Contest rules violation.

3895090 - Contest rules violation.

3896835 - Contest rules violation.

3895565 - Contest rules violation.

3896280 - Contest rules violation.

نتایج 8

1 چین چین 3885208 $1000
2 چین چین 3887544 $700
3 چین چین 3884909 $500
4 اکراین اکراین 3887327 $200
5 اکراین اکراین 3884413 $100
6 چین چین 3884847 $100
7 چین چین 3887625 $100
8 سریلانکا سریلانکا 3883231 $100
9 سریلانکا سریلانکا 3887153 $100
10 ویتنام ویتنام 3887163 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

28 اکراین اکراین 3884103 $50
34 چین چین 3884973 $50
40 سریلانکا سریلانکا 3883444 $50
52 اکراین اکراین 3887471 $50
58 چین چین 3884469 $50
70 قزاقستان قزاقستان 3887121 $50
78 ویتنام ویتنام 3886261 $50
81 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3887690 $50
94 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3886294 $50
99 چین چین 3890755 $50

اکانت های مردود:

3883974 - Contest rules violation.

3882606 - Contest rules violation.

3883743 - Contest rules violation.

3886890, 3886891 - Contest rules violation.

3883977, 3883999 - Contest rules violation.

3882570 - Contest rules violation.

3883614 - Contest rules violation.

3887596 - Contest rules violation.

3886981 - Contest rules violation.

3886994 - Contest rules violation.

3885126 - Contest rules violation.

نتایج 7

1 چین چین 3877665 $1000
2 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3875997 $700
3 اکراین اکراین 3877511 $500
4 سریلانکا سریلانکا 3872183 $200
5 ویتنام ویتنام 3877246 $100
6 چین چین 3873608 $100
7 چین چین 3877264 $100
8 چین چین 3879088 $100
9 چین چین 3877263 $100
10 اکراین اکراین 3877099 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

56 اکراین اکراین 3877087 $50
60 اکراین اکراین 3876957 $50
65 اکراین اکراین 3877107 $50
66 اکراین اکراین 3876917 $50
70 سریلانکا سریلانکا 3874946 $50
79 چین چین 3876321 $50
84 اکراین اکراین 3876453 $50
85 اکراین اکراین 3876532 $50
93 اکراین اکراین 3877056 $50
100 اندونزی اندونزی 3877415 $50

اکانت های مردود:

3875890 - Contest rules violation.

3874668 - Contest rules violation.

3873583 - Contest rules violation.

3876191 - Contest rules violation.

3877137 - Contest rules violation.

3877459 - Contest rules violation.

3876680 - Contest rules violation.

3877194 - Contest rules violation.

3874082 - Contest rules violation.

3877211 - Contest rules violation.

نتایج 6

1 چین چین 3863225 $1000
2 چین چین 3866649 $700
3 سریلانکا سریلانکا 3862989 $500
4 چین چین 3866545 $200
5 چین چین 3865187 $100
6 چین چین 3862765 $100
7 اکراین اکراین 3865706 $100
8 چین چین 3865320 $100
9 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3863126 $100
10 اکراین اکراین 3865827 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

40 سریلانکا سریلانکا 3864344 $50
53 سریلانکا سریلانکا 3863985 $50
66 چین چین 3867046 $50
68 اکراین اکراین 3865975 $50
73 ازبکستان ازبکستان 3864809 $50
75 چین چین 3863097 $50
82 چین چین 3866266 $50
85 اکراین اکراین 3867514 $50
92 چین چین 3866537 $50
95 چین چین 3866569 $50

اکانت های مردود:

3863307, 3862755, 3862033, 3863324, 3863379, 3867169, 3862061 - Contest rules violation.

3866618, 3866618 - Contest rules violation.

3864767, 3867761 - Contest rules violation.

3867687 - Contest rules violation.

3862929 - Contest rules violation.

3865782 - Contest rules violation.

3862793 - Contest rules violation.

3862546 - Contest rules violation.

3866119 - Contest rules violation.

3861922 - Contest rules violation.

3867016 - Contest rules violation.

3865512 - Contest rules violation.