شرکت رایگان
جوایز پول واقعی

نتایج 1

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4081556 $1000
2 اکراین اکراین 4086094 $700
3 سریلانکا سریلانکا 4078049 $500
4 اکراین اکراین 4084398 $200
5 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4085256 $100
6 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4085167 $100
7 سریلانکا سریلانکا 4079920 $100
8 سریلانکا سریلانکا 4080411 $100
9 ویتنام ویتنام 4080574 $100
10 اندونزی اندونزی 4080910 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

11 اکراین اکراین 4084223 $50
18 سریلانکا سریلانکا 4078591 $50
27 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4082864 $50
33 چین چین 4087455 $50
38 اندونزی اندونزی 4080455 $50
47 هند هند 4083330 $50
54 چین چین 4086655 $50
63 مصر مصر 4083312 $50
75 سریلانکا سریلانکا 4078505 $50
86 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4084024 $50

اکانت های مردود:

4084058, 4084101, 4084033, 4083464 - Contest rules violation.

4085237, 4085231, 4085239 - Contest rules violation.

4083445, 4083457 - Contest rules violation.

4084023, 4084058 - Contest rules violation.

4084101, 4085237, 4084045 - Contest rules violation.

4087405, 4086687 - Contest rules violation.

4084695 - Contest rules violation.

4084019, 4084051 - Contest rules violation.

4078778, 4078781 - Contest rules violation.

4086687, 4086698 - Contest rules violation.

4086925, 4086573 - Contest rules violation.

نتایج 12

1 سریلانکا سریلانکا 4062726 $1000
2 اکراین اکراین 4068156 $700
3 اکراین اکراین 4067933 $500
4 اکراین اکراین 4064651 $200
5 اکراین اکراین 4066365 $100
6 چین چین 4066127 $100
7 سنت کیت و نویس سنت کیت و نویس 4067698 $100
8 اکراین اکراین 4062683 $100
9 چین چین 4065362 $100
10 چین چین 4065342 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

30 چین چین 4063738 $50
38 چین چین 4064498 $50
534 قزاقستان قزاقستان 4067511 $50
61 اکراین اکراین 4066919 $50
22 ویتنام ویتنام 4065233 $50
63 سودان سودان 4067793 $50
75 اکراین اکراین 4067341 $50
90 مصر مصر 4070465 $50
160 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4067164 $50
127 مصر مصر 4068220 $50

اکانت های مردود:

4064142, 4064376, 4064177, 4064178, 40643173, 4064143, 4063715, 4067381, 4067379 - Contest rules violation.

4063717, 4063252, 4063255, 4062598, 4062714 - Contest rules violation.

4066772, 4066042, 4066044, 4066045 - Contest rules violation.

4064852, 4064855, 4064856, 4064853 - Contest rules violation.

4067380, 4062742 - Contest rules violation.

4068173, 4062316 - Contest rules violation.

4062731, 4063634, 4064274, 4064262, 4063983, 4063570, 4064053 - Contest rules violation.

4063325 - Contest rules violation.

4065756 - Contest rules violation.

4064505, 40666998, 4068175 - Contest rules violation.

4066119 - Contest rules violation.

4063714, 4063248, 4062614, 4064618, 4064264, 4063734 - Contest rules violation.

4063785, 4063784 - Contest rules violation.

4068958 - Contest rules violation.

4067989 - Contest rules violation.

4068179 - Contest rules violation.

4067971 - Contest rules violation.

4066982 - Contest rules violation.

4063786 - Contest rules violation.

4066129 - Contest rules violation.

4069645 - Contest rules violation.

4066984 - Contest rules violation.

4069643, 4069644 - Contest rules violation.

نتایج 11

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4056678 $1000
2 اکراین اکراین 4058139 $700
3 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4056902 $500
4 چین چین 4055202 $200
5 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4056903 $100
6 سریلانکا سریلانکا 4056264 $100
7 ویتنام ویتنام 4057765 $100
8 اندونزی اندونزی 4059547 $100
9 اکراین اکراین 4058684 $100
10 پاکستان پاکستان 4056148 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

19 چین چین 4056234 $50
29 اکراین اکراین 4057528 $50
40 هند هند 4057409 $50
44 قزاقستان قزاقستان 4057133 $50
59 چین چین 4058990 $50
63 اکراین اکراین 4057154 $50
66 سریلانکا سریلانکا 4060540 $50
78 چین چین 4058674 $50
82 آذربایجان آذربایجان 4052947 $50
86 اکراین اکراین 4058722 $50

اکانت های مردود:

4058558, 4058567, 40565706, 4058027, 4059138 - Contest rules violation.

4058383 - Contest rules violation.

4055584 - Contest rules violation.

4053571, 4054838, 4053560, 4056143, 4053563, 4056066 - Contest rules violation.

4056536, 4056534, 4056540 - Contest rules violation.

4058567, 4058550 - Contest rules violation.

4054070, 4054505, 4058464 - Contest rules violation.

نتایج 10

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4044999 $1000
2 چین چین 4047967 $700
3 اکراین اکراین 4047732 $500
4 سریلانکا سریلانکا 4039266 $200
5 سریلانکا سریلانکا 4040656 $100
6 اکراین اکراین 4046392 $100
7 چین چین 4047797 $100
8 بنگلادش بنگلادش 4048577 $100
9 سریلانکا سریلانکا 4050241 $100
10 ازبکستان ازبکستان 4045740 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

14 اکراین اکراین 4045168 $50
19 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4044685 $50
22 ویتنام ویتنام 4041227 $50
24 اکراین اکراین 4044687 $50
36 قرقزیستان قرقزیستان 4045956 $50
43 اکراین اکراین 4051308 $50
46 چین چین 4047841 $50
48 هند هند 4039272 $50
52 مصر مصر 4046474 $50
55 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4045874 $50

اکانت های مردود:

4041556, 4042958, 4045192, 4041552, 4040309, 4041907, 4050506, 4042959, 4044261, 4045066, 4041570, 4048312, 4050497, 4049852, 4048618, 4048310, 4041543, 4050499, 4050498, 4045485, 4049690, 4049692 - Contest rules violation.

4043389 - Contest rules violation.

4040835 - Contest rules violation.

4049688, 4050035, 4049853, 4048313, 4049693, 4050037, 4046066, 4048309, 4049424, 4049425, 4041572, 4049686 - Contest rules violation.

4042771, 4044124 - Contest rules violation.

4049680, 4041571, 4049682, 4049681 - Contest rules violation.

4047954, 4041911 - Contest rules violation.

4043397, 4043885 - Contest rules violation.

4046190 - Contest rules violation.

نتایج 9

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4030573 $1000
2 اکراین اکراین 4034394 $700
3 سریلانکا سریلانکا 4031056 $500
4 اکراین اکراین 4035445 $200
5 سریلانکا سریلانکا 4029763 $100
6 اکراین اکراین 4030839 $100
7 پاکستان پاکستان 4030749 $100
8 چین چین 4029557 $100
9 چین چین 4035570 $100
10 اکراین اکراین 4036259 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

11 سریلانکا سریلانکا 4036870 $50
15 مصر مصر 4035853 $50
16 چین چین 4036060 $50
22 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4035309 $50
35 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4036062 $50
50 مصر مصر 4035843 $50
55 بلاروس بلاروس 4033087 $50
57 اکراین اکراین 4033747 $50
58 اندونزی اندونزی 4032955 $50
89 مراکش مراکش 4034807 $50

اکانت های مردود:

4032947 - Contest rules violation.

4032848 - Contest rules violation.

4033213 - Contest rules violation.

4030340 - Contest rules violation.

4032706 - Contest rules violation.

4033261 - Contest rules violation.

4031172 - Contest rules violation.

4030628 - Contest rules violation.

4031797 - Contest rules violation.

4029468 - Contest rules violation.

4035021 - Contest rules violation.

4031057 - Contest rules violation.

4031653 - Contest rules violation.

4034818 - Contest rules violation.

4036388 - Contest rules violation.

4032089 - Contest rules violation.

4033102 - Contest rules violation.

4030852 - Contest rules violation.

4036185 - Contest rules violation.

4030627 - Contest rules violation.

4032091 - Contest rules violation.

4037826 - Contest rules violation.

4035964 - Contest rules violation.

4037858 - Contest rules violation.

4030933 - Contest rules violation.

4035569 - Contest rules violation.

4028866 - Contest rules violation.

4030856 - Contest rules violation.

4035166 - Contest rules violation.

4033713 - Contest rules violation.

4030778 - Contest rules violation.

4037883 - Contest rules violation.

4034731 - Contest rules violation.

4030036 - Contest rules violation.

4029931 - Contest rules violation.

4034915 - Contest rules violation.

4036220 - Contest rules violation.

4030899 - Contest rules violation.

4035940 - Contest rules violation.

4035621 - Contest rules violation.

4030890 - Contest rules violation.

4032418, 4031120, 4032416, 4032417, 4031081, 4031066, 4031086, 4031064, 4031063, 4029397, 4033127, 4029584, 4029589, 4030636, 4030629, 4029587, 4030630, 4033100, 4031119, 4030637, 4033125, 4033040, 4031898 - Contest rules violation.

4035148, 4031214, 4030934, 4033487, 4031645, 4029929, 4032311, 4035818, 4029954, 4028864, 4031216, 4031646, 4028862 - Contest rules violation.

نتایج 8

1 اکراین اکراین 4024578 $1000
2 سریلانکا سریلانکا 4023421 $700
3 اکراین اکراین 4025644 $500
4 ازبکستان ازبکستان 4023665 $200
5 اکراین اکراین 4023323 $100
6 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4023443 $100
7 ازبکستان ازبکستان 4024007 $100
8 اکراین اکراین 4021662 $100
9 اکراین اکراین 4021588 $100
10 چین چین 4025027 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

11 اکراین اکراین 4024729 $50
20 سریلانکا سریلانکا 4022934 $50
40 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4023445 $50
44 سریلانکا سریلانکا 4021709 $50
58 پاکستان پاکستان 4025941 $50
61 مراکش مراکش 4024168 $50
64 چین چین 4025025 $50
76 چین چین 4026344 $50
86 چین چین 4026717 $50
89 چین چین 4026635 $50

اکانت های مردود:

4023276, 4022482, 4020792, 4023844 - Contest rules violation.

4025378 - Contest rules violation.

4023849 - Contest rules violation.

4025368, 4026387, 4026391, 4021141 - Contest rules violation.

4025369 - Contest rules violation.

4021706 - Contest rules violation.

4024883 - Contest rules violation.

نتایج 7

1 اکراین اکراین 4015840 $1000
2 سریلانکا سریلانکا 4015889 $700
3 اکراین اکراین 4015284 $500
4 چین چین 4015652 $200
5 ازبکستان ازبکستان 4014576 $100
6 اکراین اکراین 4014440 $100
7 سریلانکا سریلانکا 4014456 $100
8 چین چین 4015451 $100
9 چین چین 4014345 $100
10 اکراین اکراین 4017070 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

12 چین چین 4015353 $50
21 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4010316 $50
38 سریلانکا سریلانکا 4013810 $50
46 اکراین اکراین 4016549 $50
50 چین چین 4013553 $50
59 چین چین 4011367 $50
71 سریلانکا سریلانکا 4010941 $50
78 چین چین 4015032 $50
84 اکراین اکراین 4016327 $50
84 20 اکراین اکراین 4016327 $50

نتایج 6

1 اکراین اکراین 4005841 $1000
2 ازبکستان ازبکستان 4004856 $700
3 اکراین اکراین 4004222 $500
4 اکراین اکراین 4005842 $200
5 چین چین 4005724 $100
6 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4004871 $100
7 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4004237 $100
8 چین چین 4006168 $100
9 چین چین 4003939 $100
10 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4007320 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

11 چین چین 4006528 $50
19 سریلانکا سریلانکا 4004361 $50
25 چین چین 4007128 $50
32 چین چین 4001459 $50
39 چین چین 4008633 $50
57 چین چین 4008281 $50
60 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4004039 $50
64 اکراین اکراین 4005893 $50
68 مصر مصر 4004424 $50
78 مراکش مراکش 4004771 $50

اکانت های مردود:

4006500, 4006479, 4008288, 4008287 - Contest rules violation.

4006553, 4007108, 4007128, 4006548, 4008316, 4006524, 4006586 - Contest rules violation.

4004216, 4003877, 4004119 - Contest rules violation.

4004121, 4000811 - Contest rules violation.

4000869 - Contest rules violation.

4004995, 4004996 - Contest rules violation.

4004196 - Contest rules violation.

نتایج 5

1 اکراین اکراین 3995451 $1000
2 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3995189 $700
3 اکراین اکراین 3990653 $500
4 چین چین 3996359 $200
5 سریلانکا سریلانکا 3991445 $100
6 سریلانکا سریلانکا 3991867 $100
7 اکراین اکراین 3995875 $100
8 چین چین 3995127 $100
9 سریلانکا سریلانکا 3995597 $100
10 ازبکستان ازبکستان 3997070 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

16 سریلانکا سریلانکا 3992855 $50
27 چین چین 3997543 $50
43 چین چین 3992039 $50
50 چین چین 3999028 $50
60 چین چین 3999248 $50
69 چین چین 3998971 $50
72 چین چین 3998192 $50
81 لاتفيا لاتفيا 3992280 $50
87 چین چین 3993766 $50
95 اکراین اکراین 3996922 $50

اکانت های مردود:

3993244 - Contest rules violation.

3992037, 3997853, 3997852, 3997851 - Contest rules violation.

3994747 - Contest rules violation.

نتایج 4

1 اکراین اکراین 3986553 $1000
2 اکراین اکراین 3986345 $700
3 چین چین 3985803 $500
4 سریلانکا سریلانکا 3982909 $200
5 چین چین 3985707 $100
6 اکراین اکراین 3983528 $100
7 تایوان تایوان 3981495 $100
8 ازبکستان ازبکستان 3984086 $100
9 اکراین اکراین 3984680 $100
10 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 3982397 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

13 ویتنام ویتنام 3981959 $50
18 سریلانکا سریلانکا 3984368 $50
26 چین چین 3982927 $50
35 سریلانکا سریلانکا 3985140 $50
48 چین چین 3983353 $50
60 چین چین 3988807 $50
69 چین چین 3988811 $50
75 چین چین 3985197 $50
84 اکراین اکراین 3984531 $50
91 اکراین اکراین 3984364 $50

اکانت های مردود:

3983758 - Contest rules violation.

3984073 - Contest rules violation.

3986078 - Contest rules violation.

3984715 - Contest rules violation.