شرکت رایگان
جوایز پول واقعی

نتایج 11

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4182083 $1000
2 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4181514 $700
3 اکراین اکراین 4182289 $500
4 اکراین اکراین 4182115 $200
5 اندونزی اندونزی 4180347 $100
6 چین چین 4178782 $100
7 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4182559 $100
8 اکراین اکراین 4182630 $100
9 اردن اردن 4185426 $100
10 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4184865 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

22 چین چین 4179643 $50
31 پرو پرو 4182957 $50
50 ارمنستان ارمنستان 4181780 $50
57 اردن اردن 4184905 $50
62 شیلی شیلی 4182533 $50
71 اندونزی اندونزی 4180370 $50
84 اسپانیا اسپانیا 4182459 $50
89 بلغارستان بلغارستان 4181393 $50
90 مجارستان مجارستان 4181345 $50
92 مالزی مالزی 4185061 $50

اکانت های مردود:

4182347 - Contest rules violation.

4183741 - Contest rules violation.

4185413, 4182500 - Contest rules violation.

4185534, 4182225, 4184840 - Contest rules violation.

4181673, 4182174, 4182179, 4182186, 4182188, 4182190 - Contest rules violation.

4183621 - Contest rules violation.

4182849 - Contest rules violation.

4181996, 4180785, 4180786, 4180965 - Contest rules violation.

4182437 - Contest rules violation.

نتایج 10

1 اکراین اکراین 4173698 $1000
2 قزاقستان قزاقستان 4171660 $700
3 اندونزی اندونزی 4174637 $500
4 چین چین 4172397 $200
5 مصر مصر 4173886 $100
6 مراکش مراکش 4174416 $100
7 اکراین اکراین 4175061 $100
8 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4174095 $100
9 چین چین 4173248 $100
10 اکراین اکراین 4174292 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

12 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4172905 $50
14 آلبانی آلبانی 4174316 $50
27 الجزایر الجزایر 4173914 $50
42 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4174420 $50
46 اندونزی اندونزی 4175040 $50
48 چین چین 4173002 $50
50 فیلیپین فیلیپین 4173771 $50
58 اکراین اکراین 4174265 $50
77 ایتالیا ایتالیا 4176814 $50
78 اندونزی اندونزی 4173629 $50

اکانت های مردود:

4174297, 4173525 - Contest rules violation.

4174217 - Contest rules violation.

4173936 - Contest rules violation.

4174202, 4171995 - Contest rules violation.

4173677, 4172565, 4172567, 4172610, 4172613, 4172615, 4172617 - Contest rules violation.

4173379 - Contest rules violation.

4174412, 4174391, 4174405, 4174413, 4174415 - Contest rules violation.

4173460, 4174016, 4174017, 4174018, 4174020, 4174021 - Contest rules violation.

4173440 - Contest rules violation.

4173571, 4173572, 4174031, 4174032, 4174033, 4174035 - Contest rules violation.

4171996 - Contest rules violation.

4172041 - Contest rules violation.

4172791 - Contest rules violation.

4170537, 4170538, 4170541, 4171295, 4171297 - Contest rules violation.

4174072 - Contest rules violation.

4170430, 4170743, 4171552 - Contest rules violation.

4174914 - Contest rules violation.

4171623 - Contest rules violation.

4173576, 4173641, 4173825, 4173900 - Contest rules violation.

4174432 - Contest rules violation.

4172646 - Contest rules violation.

4173877 - Contest rules violation.

4172853 - Contest rules violation.

4173569 - Contest rules violation.

4170402, 4173499, 4170401, 4174032, 4172882, 4174065, 4173547, 4171011, 4170377, 4171507 - Contest rules violation.

4174089, 4173882, 4174034, 4171525, 4171153, 4172885 - Contest rules violation.

4173456 - Contest rules violation.

4171296 - Contest rules violation.

4171300 - Contest rules violation.

4173510 - Contest rules violation.

4174435 - Contest rules violation.

4176351 - Contest rules violation.

4173743 - Contest rules violation.

4175465, 4174319 - Contest rules violation.

4174213, 4173684, 4174129, 4174143, 4173467, 4173997 - Contest rules violation.

4170535 - Contest rules violation.

4172716 - Contest rules violation.

4169695 - Contest rules violation.

4176465 - Contest rules violation.

4172620 - Contest rules violation.

4174422 - Contest rules violation.

4174703 - Contest rules violation.

4173435 - Contest rules violation.

4176501 - Contest rules violation.

4172408, 4173757, 4173415 - Contest rules violation.

4169704 - Contest rules violation.

4170055, 4172431 - Contest rules violation.

4172430 - Contest rules violation.

4173561 - Contest rules violation.

4172251, 4171527 - Contest rules violation.

4174228, 4174148, 4173755, 4174141, 4174232, 4173509, 4172634, 4172727, 4173701, 4174196, 4173986, 4174017, 4172565, 4173980, 4173711, 4173717, 4172706, 4174118, 4173451, 4173667 - Contest rules violation.

4174489 - Contest rules violation.

4173170 - Contest rules violation.

4173924 - Contest rules violation.

4172152 - Contest rules violation.

4174234, 4173689, 4173749, 4172721, 4174137, 4173475, 4174221, 4174005, 4172626, 4173672, 4172638 - Contest rules violation.

4170680, 4170247, 4178028 - Contest rules violation.

4173776, 4173767 - Contest rules violation.

4174646 - Contest rules violation.

4172895 - Contest rules violation.

نتایج 9

1 چین چین 4166129 $1000
2 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4166988 $700
3 چین چین 4165147 $500
4 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4165319 $200
5 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4160357 $100
6 قزاقستان قزاقستان 4166861 $100
7 چین چین 4166015 $100
8 اکراین اکراین 4166442 $100
9 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4165329 $100
10 تاجیکستان تاجیکستان 4167777 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

15 بلاروس بلاروس 4164864 $50
17 اکراین اکراین 4164609 $50
30 مصر مصر 4166304 $50
35 الجزایر الجزایر 4165218 $50
49 اندونزی اندونزی 4162108 $50
55 تونس تونس 4166252 $50
58 اکراین اکراین 4160669 $50
63 هند هند 4166788 $50
65 بنین بنین 4164321 $50
68 ازبکستان ازبکستان 4167341 $50

اکانت های مردود:

4165952 - Contest rules violation.

4165302 - Contest rules violation.

4163797 - Contest rules violation.

4165338 - Contest rules violation.

4165122 - Contest rules violation.

4166061 - Contest rules violation.

4165267 - Contest rules violation.

4160309 - Contest rules violation.

4166367 - Contest rules violation.

4163594 - Contest rules violation.

4167330 - Contest rules violation.

4166134 - Contest rules violation.

4165180 - Contest rules violation.

4163681 - Contest rules violation.

4163011 - Contest rules violation.

4166225 - Contest rules violation.

4166630 - Contest rules violation.

4166026 - Contest rules violation.

4163499 - Contest rules violation.

4165148 - Contest rules violation.

4167034 - Contest rules violation.

4164370 - Contest rules violation.

4168894 - Contest rules violation.

نتایج 8

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4154242 $1000
2 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4153350 $700
3 سریلانکا سریلانکا 4150039 $500
4 اکراین اکراین 4153090 $200
5 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4154903 $100
6 سریلانکا سریلانکا 4148802 $100
7 ویتنام ویتنام 4152525 $100
8 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4152285 $100
9 سریلانکا سریلانکا 4149774 $100
10 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4153632 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

15 اکراین اکراین 4150393 $50
16 استونی استونی 4152870 $50
28 اندونزی اندونزی 4153386 $50
36 چین چین 4149404 $50
41 مراکش مراکش 4153263 $50
45 اردن اردن 4152729 $50
48 سریلانکا سریلانکا 4154170 $50
51 اکراین اکراین 4155138 $50
59 اندونزی اندونزی 4153158 $50
76 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4150559 $50

اکانت های مردود:

4152295 - Contest rules violation.

4149685 - Contest rules violation.

4151578 - Contest rules violation.

4149521 - Contest rules violation.

4151539 - Contest rules violation.

4152965, 4152960, 4152962, 4152963, 4152964, 4152966 - Contest rules violation.

4151953 - Contest rules violation.

4152980 - Contest rules violation.

4152547 - Contest rules violation.

4152051 - Contest rules violation.

4151630 - Contest rules violation.

4151945 - Contest rules violation.

4152889, 4152888 - Contest rules violation.

4150766, 4150207, 4150582, 4150601, 4150609 - Contest rules violation.

4154704 - Contest rules violation.

4150391, 4154511, 4152228, 4150600 - Contest rules violation.

4151095, 4154199, 4154734 - Contest rules violation.

4153153 - Contest rules violation.

4151087, 4151091 - Contest rules violation.

4153938, 4154463 - Contest rules violation.

4154559 - Contest rules violation.

4155775 - Contest rules violation.

4152407 - Contest rules violation.

4152003 - Contest rules violation.

4152442 - Contest rules violation.

4152419 - Contest rules violation.

4152453 - Contest rules violation.

4150077 - Contest rules violation.

4154495 - Contest rules violation.

4152171, 4152172, 4150890, 4150889, 4148703, 4148701 - Contest rules violation.

4151389, 4151190 - Contest rules violation.

4150111 - Contest rules violation.

4153013, 4153003, 4152981, 4152983, 4152984, 4152986, 4152987, 4152990, 4152994, 4152997, 4153006, 4153008, 4153010 - Contest rules violation.

4150071 - Contest rules violation.

4151454 - Contest rules violation.

4150113 - Contest rules violation.

4152991 - Contest rules violation.

4152794 - Contest rules violation.

4151698 - Contest rules violation.

4152670 - Contest rules violation.

4153701 - Contest rules violation.

4151435 - Contest rules violation.

4152431 - Contest rules violation.

4150136, 4154201 - Contest rules violation.

4153554 - Contest rules violation.

4152270 - Contest rules violation.

4149792 - Contest rules violation.

4152660 - Contest rules violation.

4153416, 4154484, 4153413, 4153414 - Contest rules violation.

4151804 - Contest rules violation.

4153139 - Contest rules violation.

نتایج 7

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4145490 $1000
2 اکراین اکراین 4143151 $700
3 اندونزی اندونزی 4145695 $500
4 سریلانکا سریلانکا 4142874 $200
5 اندونزی اندونزی 4139888 $100
6 ویتنام ویتنام 4143445 $100
7 اردن اردن 4146591 $100
8 سنت هلن سنت هلن 4141430 $100
9 اکراین اکراین 4142941 $100
10 اکراین اکراین 4140130 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

11 چین چین 4138406 $50
15 اکراین اکراین 4142377 $50
22 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4143266 $50
23 مالزی مالزی 4145547 $50
27 مراکش مراکش 4143513 $50
28 اندونزی اندونزی 4143358 $50
71 چین چین 4147264 $50
81 بلاروس بلاروس 4139230 $50
85 ونزوئلا ونزوئلا 4143093 $50
92 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4141317 $50

اکانت های مردود:

4144250, 4144455 - Contest rules violation.

4143789, 4143899 - Contest rules violation.

4145126, 4145536 - Contest rules violation.

4143074 - Contest rules violation.

4138238 - Contest rules violation.

4140213, 4141032 - Contest rules violation.

4139321, 4139331 - Contest rules violation.

4139668 - Contest rules violation.

4139343 - Contest rules violation.

4143549, 4143601, 4142869, 4146466, 4146645, 4146664 - Contest rules violation.

4137986 - Contest rules violation.

4142897 - Contest rules violation.

4139894 - Contest rules violation.

4141036, 4139325 - Contest rules violation.

4145379 - Contest rules violation.

4145371 - Contest rules violation.

4145766 - Contest rules violation.

نتایج 6

1 اکراین اکراین 4132325 $1000
2 اکراین اکراین 4132951 $700
3 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4134477 $500
4 اکراین اکراین 4133450 $200
5 سنت هلن سنت هلن 4132499 $100
6 چین چین 4132898 $100
7 بلاروس بلاروس 4130489 $100
8 سریلانکا سریلانکا 4129744 $100
9 سنت هلن سنت هلن 4130887 $100
10 چین چین 4128583 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

16 مصر مصر 4135649 $50
17 مراکش مراکش 4132495 $50
21 سریلانکا سریلانکا 4129535 $50
22 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4128718 $50
24 الجزایر الجزایر 4133367 $50
26 ویتنام ویتنام 4132269 $50
33 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4133238 $50
49 اندونزی اندونزی 4130193 $50
57 افغانستان افغانستان 4130046 $50
60 اکراین اکراین 4133585 $50

اکانت های مردود:

4132830 - Contest rules violation.

4131788, 4133118 - Contest rules violation.

4130187, 4130975 - Contest rules violation.

4133453, 4132519, 4131776, 4130970 - Contest rules violation.

4131521 - Contest rules violation.

4129838, 4131408, 4131033, 4136161, 4136372 - Contest rules violation.

4129871 - Contest rules violation.

4133115 - Contest rules violation.

4133109 - Contest rules violation.

4131867 - Contest rules violation.

4131078 - Contest rules violation.

4131141 - Contest rules violation.

4131943, 4132633 - Contest rules violation.

4128700, 4128782 - Contest rules violation.

4132296 - Contest rules violation.

4130990, 4130999, 4131007 - Contest rules violation.

4129869 - Contest rules violation.

4129035 - Contest rules violation.

4135887, 4135880, 4135883, 4135884, 4135886, 4135889 - Contest rules violation.

4128740, 4128784 - Contest rules violation.

4130439, 4128989 - Contest rules violation.

4129098 - Contest rules violation.

4129518 - Contest rules violation.

4129471, 4129002 - Contest rules violation.

4130956 - Contest rules violation.

4132564 - Contest rules violation.

4131625 - Contest rules violation.

4133389 - Contest rules violation.

نتایج 5

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4121599 $1000
2 سنت هلن سنت هلن 4123988 $700
3 سریلانکا سریلانکا 4120718 $500
4 اکراین اکراین 4124656 $200
5 اکراین اکراین 4126081 $100
6 اندونزی اندونزی 4123679 $100
7 ویتنام ویتنام 4123098 $100
8 سریلانکا سریلانکا 4120527 $100
9 سریلانکا سریلانکا 4122409 $100
10 سریلانکا سریلانکا 4123497 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

12 چین چین 4121505 $50
15 اندونزی اندونزی 4122600 $50
20 استونی استونی 4121561 $50
29 مصر مصر 4126667 $50
41 ازبکستان ازبکستان 4123792 $50
46 چین چین 4120129 $50
60 بلغارستان بلغارستان 4124180 $50
65 اکراین اکراین 4125123 $50
77 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4124064 $50
82 بلاروس بلاروس 4124851 $50

اکانت های مردود:

4120963, 4121958, 4120956, 4120125, 4120964, 4120962, 4120957 - Contest rules violation.

4122471 - Contest rules violation.

4121240 - Contest rules violation.

4120763, 4123866 - Contest rules violation.

نتایج 4

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4114562 $1000
2 سریلانکا سریلانکا 4114284 $700
3 اکراین اکراین 4116495 $500
4 سریلانکا سریلانکا 4112722 $200
5 اکراین اکراین 4115907 $100
6 سریلانکا سریلانکا 4113746 $100
7 سریلانکا سریلانکا 4113000 $100
8 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4115125 $100
9 اندونزی اندونزی 4115450 $100
10 ویتنام ویتنام 4114429 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

14 مقدونیه، جمهوری یوگسلاوی سابق مقدونیه، جمهوری یوگسلاوی سابق 4114270 $50
15 مصر مصر 4115423 $50
17 چین چین 4114463 $50
25 اکراین اکراین 4115020 $50
29 چین چین 4112437 $50
45 اکراین اکراین 4112303 $50
56 چین چین 4112780 $50
66 چین چین 4111665 $50
79 اندونزی اندونزی 4110320 $50
90 ویتنام ویتنام 4111958 $50

اکانت های مردود:

4113996 - Contest rules violation.

4113867, 4113866, 4113147, 4113146, 4112479, 4112478 - Contest rules violation.

4114128, 4111753, 4113527 - Contest rules violation.

4115865, 4115782 - Contest rules violation.

4116024 - Contest rules violation.

4114378 - Contest rules violation.

نتایج 3

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4101684 $1000
2 اکراین اکراین 4105893 $700
3 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4105536 $500
4 اکراین اکراین 4105195 $200
5 اندونزی اندونزی 4101393 $100
6 هند هند 4099754 $100
7 سریلانکا سریلانکا 4102186 $100
8 سریلانکا سریلانکا 4101574 $100
9 اکراین اکراین 4105088 $100
10 ازبکستان ازبکستان 4106069 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

28 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4104603 $50
30 چین چین 4107343 $50
34 مصر مصر 4104605 $50
40 چین چین 4107921 $50
44 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4104690 $50
52 سریلانکا سریلانکا 4103292 $50
60 اکراین اکراین 4107661 $50
70 چین چین 4108698 $50
79 اکراین اکراین 4106753 $50
83 چین چین 4106201 $50

اکانت های مردود:

4103674, 4104143, 4102660 - Contest rules violation.

4106407, 4106508, 4106263, 4106449 - Contest rules violation.

4102415 - Contest rules violation.

4105753 - Contest rules violation.

4102479, 4103890, 4102243, 4103708 - Contest rules violation.

4103673, 4102174 - Contest rules violation.

4105205 - Contest rules violation.

4105222 - Contest rules violation.

4105306 - Contest rules violation.

4106357 - Contest rules violation.

4104716 - Contest rules violation.

4105416 - Contest rules violation.

4102697 - Contest rules violation.

4108350 - Contest rules violation.

4101237 - Contest rules violation.

نتایج 2

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4092377 $1000
2 اکراین اکراین 4094767 $700
3 اکراین اکراین 4096279 $500
4 اکراین اکراین 4096329 $200
5 مراکش مراکش 4094956 $100
6 اندونزی اندونزی 4092035 $100
7 اکراین اکراین 4091567 $100
8 اکراین اکراین 4095399 $100
9 مصر مصر 4094966 $100
10 سریلانکا سریلانکا 4090359 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

23 مصر مصر 4095676 $50
34 چین چین 4094291 $50
51 سریلانکا سریلانکا 4091000 $50
53 اردن اردن 4097343 $50
56 برونئی دارالسلام برونئی دارالسلام 4097958 $50
61 استونی استونی 4094673 $50
62 ویتنام ویتنام 4091929 $50
73 چین چین 4094884 $50
76 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4093837 $50
85 اندونزی اندونزی 4093136 $50

اکانت های مردود:

4090369, 4089968, 4091911, 4090361 - Contest rules violation.

4091731, 4090998 - Contest rules violation.

4094429, 4091307 - Contest rules violation.

4096404 - Contest rules violation.

4095784, 4095782 - Contest rules violation.

4092837 - Contest rules violation.

4091682, 4091322 - Contest rules violation.