شرکت رایگان
جوایز پول واقعی

نتایج 1

1 اندونزی اندونزی 62447 $1000
2 چین چین 64937 $700
3 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 65724 $500
4 اکراین اکراین 62579 $200
5 چین چین 64473 $100
6 اندونزی اندونزی 67042 $100
7 اندونزی اندونزی 69237 $100
8 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 63703 $100
9 چین چین 60994 $100
10 اکراین اکراین 66304 $100

اکانت های مردود:

66053, 66406, 66821, 66967, 66048 - Contest rules violation.

69991, 64776 - Contest rules violation.

70009 - Contest rules violation.

66335 - Contest rules violation.

68991 - Contest rules violation.

62065 - Contest rules violation.

67391 - Contest rules violation.

68320 - Contest rules violation.