شرکت رایگان
جوایز پول واقعی

نتایج 9

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4258017 $1000
2 جمهوری مولداوی جمهوری مولداوی 4257795 $700
3 سریلانکا سریلانکا 4255396 $500
4 ویتنام ویتنام 4257373 $200
5 چین چین 5000304 $100
6 اکراین اکراین 4255638 $100
7 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4256186 $100
8 هند هند 5000134 $100
9 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4254285 $100
10 اوگاندا اوگاندا 4257550 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

12 ویتنام ویتنام 5000819 $50
17 مصر مصر 4255212 $50
25 سریلانکا سریلانکا 4256595 $50
39 چین چین 4255293 $50
47 نیجریه نیجریه 4256509 $50
73 پاکستان پاکستان 5001036 $50
81 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4257975 $50
85 اکراین اکراین 4257561 $50
100 بوتسوانا بوتسوانا 4256974 $50
106 چین چین 5001046 $50

اکانت های مردود:

4255968, 4255969, 4255970, 4255971, 4255973, 4255974, 4255977 - Contest rules violation.

4255685 - Contest rules violation.

4255725 - Contest rules violation.

4255712, 4255713, 4255714, 4255716, 4255717, 4255718, 4255719, 4255720 - Contest rules violation.

4254264 - Contest rules violation.

4255773, 4255774, 4255775, 4255776 - Contest rules violation.

4255482 - Contest rules violation.

4256717 - Contest rules violation.

4257580, 4257717 - Contest rules violation.

4257555, 4257558, 4257559, 4257560 - Contest rules violation.

5001097 - Contest rules violation.

4257567 - Contest rules violation.

4255199, 4257458 - Contest rules violation.

4257647 - Contest rules violation.

4257235 - Contest rules violation.

4257657 - Contest rules violation.

4255488 - Contest rules violation.

4257533, 4257641, 4257789, 4257820 - Contest rules violation.

5000538 - Contest rules violation.

4254298, 4254299, 4254300 - Contest rules violation.

4255406 - Contest rules violation.

4257018 - Contest rules violation.

4257932 - Contest rules violation.

5000923 - Contest rules violation.

5000214 - Contest rules violation.

4257895 - Contest rules violation.

4255076 - Contest rules violation.

4257114 - Contest rules violation.

4255687 - Contest rules violation.

4255995 - Contest rules violation.

4257777 - Contest rules violation.

4255891 - Contest rules violation.

4255004 - Contest rules violation.

4255486, 4255796 - Contest rules violation.

4257717 - Contest rules violation.

5001441 - Contest rules violation.

4257665 - Contest rules violation.

5000313 - Contest rules violation.

4257788, 4254695 - Contest rules violation.

نتایج 8

1 سریلانکا سریلانکا 4251611 $1000
2 چین چین 4249867 $700
3 اکراین اکراین 4249124 $500
4 ازبکستان ازبکستان 4251411 $200
5 بلغارستان بلغارستان 4250450 $100
6 مصر مصر 4248552 $100
7 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4247710 $100
8 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4249649 $100
9 اکراین اکراین 4250668 $100
10 اردن اردن 4252721 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

11 چین چین 4251939 $50
14 مصر مصر 4252611 $50
24 اکراین اکراین 4253058 $50
29 اندونزی اندونزی 4249277 $50
35 ویتنام ویتنام 4252308 $50
48 پاکستان پاکستان 4247984 $50
53 هند هند 4251812 $50
64 قزاقستان قزاقستان 4250937 $50
89 تایلند تایلند 4251601 $50
98 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4250404 $50

اکانت های مردود:

4248674 - Contest rules violation.

4248890 - Contest rules violation.

4248785 - Contest rules violation.

4249846 - Contest rules violation.

4249758 - Contest rules violation.

4250848 - Contest rules violation.

4251009 - Contest rules violation.

4250722 - Contest rules violation.

4250655, 4248730, 4250198 - Contest rules violation.

4250559, 4250239 - Contest rules violation.

4250874 - Contest rules violation.

4249543, 4248713, 4248724 - Contest rules violation.

4249682 - Contest rules violation.

4250660, 4249574, 4249856 - Contest rules violation.

4249953 - Contest rules violation.

4248637 - Contest rules violation.

4251704 - Contest rules violation.

4250241, 4250689, 4250216 - Contest rules violation.

نتایج 7

1 سریلانکا سریلانکا 4241251 $1000
2 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4243966 $700
3 اکراین اکراین 4243806 $500
4 بنگلادش بنگلادش 4244189 $200
5 الجزایر الجزایر 4247024 $100
6 اکراین اکراین 4245498 $100
7 مراکش مراکش 4241477 $100
8 نیجریه نیجریه 4243550 $100
9 جمهوری مولداوی جمهوری مولداوی 4245048 $100
10 اکراین اکراین 4245526 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

12 چین چین 4244268 $50
20 فیلیپین فیلیپین 4243900 $50
23 بلاروس بلاروس 4242135 $50
37 آذربایجان آذربایجان 4241212 $50
38 اندونزی اندونزی 4244006 $50
52 پاکستان پاکستان 4244389 $50
69 فرانسه فرانسه 4245089 $50
70 اوگاندا اوگاندا 4244148 $50
76 مقدونیه، جمهوری یوگسلاوی سابق مقدونیه، جمهوری یوگسلاوی سابق 4243927 $50
90 لیتوانی لیتوانی 4243759 $50

اکانت های مردود:

4245042 - Contest rules violation.

4242440, 4242901, 4242902, 4242903, 4242904, 4242905 - Contest rules violation.

4243915 - Contest rules violation.

4242227 - Contest rules violation.

4242050 - Contest rules violation.

4242272, 4244374 - Contest rules violation.

4244470, 4245707 - Contest rules violation.

4242492 - Contest rules violation.

4244123 - Contest rules violation.

4244462 - Contest rules violation.

4241744 - Contest rules violation.

4243722 - Contest rules violation.

4241841 - Contest rules violation.

4242182 - Contest rules violation.

4240821, 4240822, 4240823, 4242437 - Contest rules violation.

4242214 - Contest rules violation.

نتایج 6

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4237622 $1000
2 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4237545 $700
3 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4237219 $500
4 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4238178 $200
5 سریلانکا سریلانکا 4236735 $100
6 تایوان تایوان 4236274 $100
7 تونس تونس 4234879 $100
8 جماهیرعربی لیبی جماهیرعربی لیبی 4233766 $100
9 ارمنستان ارمنستان 4237655 $100
10 مصر مصر 4237085 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

14 بلاروس بلاروس 4237771 $50
17 اکراین اکراین 4239479 $50
24 چین چین 4236297 $50
31 بلاروس بلاروس 4237569 $50
51 جمهوری مولداوی جمهوری مولداوی 4237258 $50
57 ازبکستان ازبکستان 4235445 $50
62 اندونزی اندونزی 4236155 $50
75 چین چین 4238501 $50
83 ونزوئلا ونزوئلا 4238079 $50
88 اکراین اکراین 4237712 $50

اکانت های مردود:

4236341, 4236345, 4236319 - Contest rules violation.

4233647 - Contest rules violation.

4237222 - Contest rules violation.

4238817 - Contest rules violation.

4236557, 4236558, 4236560, 4236561, 4236562, 4236565, 4236566 - Contest rules violation.

4237343 - Contest rules violation.

4238451, 4237207, 4238433 - Contest rules violation.

4236826 - Contest rules violation.

4236923 - Contest rules violation.

4236054, 4236151, 4236208, 4236540 - Contest rules violation.

4237663 - Contest rules violation.

نتایج 5

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4227516 $1000
2 سریلانکا سریلانکا 4229672 $700
3 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4229957 $500
4 اکراین اکراین 4229618 $200
5 چین چین 4229505 $100
6 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4230566 $100
7 چین چین 4229733 $100
8 سریلانکا سریلانکا 4227869 $100
9 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4231284 $100
10 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4229384 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

22 چین چین 4226914 $50
24 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4230254 $50
25 اندونزی اندونزی 4231044 $50
33 سریلانکا سریلانکا 4228825 $50
41 چین چین 4229449 $50
52 اندونزی اندونزی 4231156 $50
63 قزاقستان قزاقستان 4227643 $50
69 مصر مصر 4231188 $50
82 اکراین اکراین 4233095 $50
83 چین چین 4229930 $50

اکانت های مردود:

4229741, 4229565, 4229647, 4229599, 4229625, 4229687 - Contest rules violation.

4229361, 4229371, 4229373, 4229374, 4229375, 4229381, 4229386, 4229388, 4229389 - Contest rules violation.

4229608 - Contest rules violation.

4231076 - Contest rules violation.

4229104 - Contest rules violation.

4229070 - Contest rules violation.

4229950, 4228260, 4228263, 4228270, 4228271 - Contest rules violation.

4228553 - Contest rules violation.

نتایج 4

1 سریلانکا سریلانکا 4220322 $1000
2 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4223776 $700
3 ازبکستان ازبکستان 4221210 $500
4 چین چین 4223402 $200
5 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4223416 $100
6 جمهوری مولداوی جمهوری مولداوی 4223125 $100
7 اکراین اکراین 4223245 $100
8 اکراین اکراین 4221900 $100
9 بلاروس بلاروس 4222658 $100
10 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4223505 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

17 چین چین 4223629 $50
29 هند هند 4224986 $50
32 مجارستان مجارستان 4220199 $50
36 قرقزیستان قرقزیستان 4223412 $50
39 اکراین اکراین 4225602 $50
42 ویتنام ویتنام 4224978 $50
56 قزاقستان قزاقستان 4220137 $50
66 بلاروس بلاروس 4223175 $50
73 بنین بنین 4224378 $50
85 نیجریه نیجریه 4224807 $50

اکانت های مردود:

4222408 - Contest rules violation.

4223700 - Contest rules violation.

4222146 - Contest rules violation.

4222425 - Contest rules violation.

4223253 - Contest rules violation.

4223771 - Contest rules violation.

4221694, 4222756, 4222464 - Contest rules violation.

4223324 - Contest rules violation.

4224371 - Contest rules violation.

4223027 - Contest rules violation.

4223667, 4220085, 4220086, 4220087, 4220089, 4220090 - Contest rules violation.

4222816 - Contest rules violation.

4223543 - Contest rules violation.

4222720 - Contest rules violation.

4223323 - Contest rules violation.

4224319 - Contest rules violation.

4221529 - Contest rules violation.

4222425 - Contest rules violation.

4223547 - Contest rules violation.

نتایج 3

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4216717 $1000
2 مصر مصر 4216409 $700
3 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4216718 $500
4 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4216546 $200
5 اکراین اکراین 4217432 $100
6 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4217191 $100
7 اکراین اکراین 4214629 $100
8 اکراین اکراین 4215942 $100
9 سریلانکا سریلانکا 4214872 $100
10 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4216528 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

17 چین چین 4216829 $50
30 سریلانکا سریلانکا 4215652 $50
40 هند هند 4216852 $50
49 اکراین اکراین 4218862 $50
56 ازبکستان ازبکستان 4215417 $50
63 مصر مصر 4218546 $50
71 قرقزیستان قرقزیستان 4217057 $50
75 ارمنستان ارمنستان 4214950 $50
77 اردن اردن 4218245 $50
89 جمهوری دومینیکن جمهوری دومینیکن 4215409 $50

اکانت های مردود:

4216265, 4215066 - Contest rules violation.

4216550, 4218854 - Contest rules violation.

4214243, 4214234, 4214240, 4214242, 4214245, 4214248, 4214253, 4214256 - Contest rules violation.

4215152 - Contest rules violation.

4216567, 4215903, 4215917, 4216220, 4216554 - Contest rules violation.

4216537 - Contest rules violation.

4217080, 4216969, 4216978, 4217000, 4217024 - Contest rules violation.

4214464 - Contest rules violation.

4217408 - Contest rules violation.

4212930 - Contest rules violation.

4216661 - Contest rules violation.

4217469 - Contest rules violation.

4213529 - Contest rules violation.

4216163 - Contest rules violation.

4214267, 4214271, 4215206 - Contest rules violation.

4214279 - Contest rules violation.

4216814 - Contest rules violation.

4214000, 4212856 - Contest rules violation.

4216686 - Contest rules violation.

4216437 - Contest rules violation.

4214249 - Contest rules violation.

4217889, 4215839 - Contest rules violation.

4214583 - Contest rules violation.

4218869 - Contest rules violation.

4214689 - Contest rules violation.

نتایج 2

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4209638 $1000
2 اکراین اکراین 4209523 $700
3 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4210023 $500
4 اندونزی اندونزی 4208414 $200
5 اکراین اکراین 4209368 $100
6 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4208811 $100
7 سریلانکا سریلانکا 4207254 $100
8 قزاقستان قزاقستان 4206765 $100
9 اکراین اکراین 4207309 $100
10 سریلانکا سریلانکا 4208077 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

19 رومانی رومانی 4209614 $50
29 چین چین 4205603 $50
30 هند هند 4208649 $50
35 پاکستان پاکستان 4209469 $50
41 ویتنام ویتنام 4210315 $50
54 چین چین 4208456 $50
69 ویتنام ویتنام 4210404 $50
77 اندونزی اندونزی 4211396 $50
85 مصر مصر 4209591 $50
97 چین چین 4210642 $50

اکانت های مردود:

4209825 - Contest rules violation.

4209157 - Contest rules violation.

4211375 - Contest rules violation.

4206480, 4207070 - Contest rules violation.

4208918 - Contest rules violation.

4207015 - Contest rules violation.

4206877, 4208169 - Contest rules violation.

4210370 - Contest rules violation.

نتایج 1

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4202627 $1000
2 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4198832 $700
3 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4202395 $500
4 جمهوری مولداوی جمهوری مولداوی 4201519 $200
5 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4202082 $100
6 رومانی رومانی 4201859 $100
7 مصر مصر 4200242 $100
8 چین چین 4202625 $100
9 سریلانکا سریلانکا 4200132 $100
10 مصر مصر 4202396 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

13 اکراین اکراین 4196186 $50
20 ویتنام ویتنام 4203803 $50
21 جمهوری عربی سوریه جمهوری عربی سوریه 4201816 $50
41 اکراین اکراین 4202367 $50
42 تونس تونس 4202099 $50
55 چین چین 4199078 $50
84 تاجیکستان تاجیکستان 4203394 $50
87 ویتنام ویتنام 4202924 $50
92 چین چین 4202208 $50
102 برزیل برزیل 4204063 $50

اکانت های مردود:

4202592, 4202589 - Contest rules violation.

4202238, 4201855, 4201867, 4201891, 4202132, 4202135, 4202173 - Contest rules violation.

4201972 - Contest rules violation.

4201687 - Contest rules violation.

4202236 - Contest rules violation.

4201387 - Contest rules violation.

4199065, 4197925, 4197927, 4198842, 4198843 - Contest rules violation.

4202088 - Contest rules violation.

4201796 - Contest rules violation.

نتایج 12

1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4189496 $1000
2 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4190264 $700
3 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4190455 $500
4 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4190438 $200
5 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4190741 $100
6 سریلانکا سریلانکا 4187312 $100
7 مصر مصر 4189490 $100
8 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4189594 $100
9 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4189113 $100
10 ازبکستان ازبکستان 4188162 $100

جایزه دلگرم (شماره رده بندی)

25 پاکستان پاکستان 4188257 $50
31 مراکش مراکش 4190198 $50
40 ویتنام ویتنام 4191522 $50
42 هند هند 4190795 $50
50 اندونزی اندونزی 4191744 $50
55 چین چین 4190897 $50
61 الجزایر الجزایر 4190461 $50
69 بلغارستان بلغارستان 4189770 $50
90 تایوان تایوان 4190750 $50
97 نیجریه نیجریه 4190427 $50

اکانت های مردود:

4192208, 4192204, 4192206, 4192209, 4192210, 4192211, 4192212, 4192213, 4192214, 4192215 - Contest rules violation.

4190139, 4190269 - Contest rules violation.

4190300, 4190306, 4190315, 4190319, 4190493 - Contest rules violation.

4188521, 4189976 - Contest rules violation.

4191506 - Contest rules violation.

4188974, 4188086, 4188172, 4188208, 4189006, 4189149 - Contest rules violation.

4190889 - Contest rules violation.

4188049 - Contest rules violation.